About Me

Find me on Facebook | Follow me on Twitter | Send me an email  
roddy-bg My name is Radostina Georgieva, "Roddy".
I live in California.
I enjoy travelling, reading books, listening to music, going to the movies.
I am constantly looking for ways to challenge myself, learn, and grow.

Navigation

My Websites

Галилео Галилей (Galileo Galilei),(15.02.1564г.-08.01.1642г.) е  италиански физикастрономастролог и философ, считан заедно с Френсис Бейкън за основоположник на съвременния научен метод. Сред неговите постижения са подобрения на телескопа, различни астрономически наблюдения, формулирането на първия и втория закон за движение и ефективната подкрепа за хелиоцентричната система. Той е описван като „баща на съвременната астрономия“, „баща на съвременната физика“ и „баща на науката“.

До края на XVI век цялата наука е била ориентирана към античните образци, главно към наследството на Аристотел и Платон. На природните науки се гледало като на любителски занимания, нямащи никакво отношение към живота на хората. Всички университетски преподаватели, включително и тези от математическите катедри, се занимавали с коментар на съчиненията на древните автори. Литературен характер имала даже медицината – нейните университетски преподаватели се упражнявали повече в красноречие, отколкото в лечебна дейност. Всички изграждали своята наука на литературни и спекулативни основи.

До XVII век във физиката са били известни само два метода – философски и математически. Философията запазвала преклонението си към идеите и презрението към материята. Тъй наречените натурфилософи смятали за унизително да работят вън от кабинетите си и се гордеели с изключителното витаене в областта на духа и мисленето. Според тях опитна проверка на философските идеи не била необходима, тъй като светът на мисленето е несравнимо по-изтънчен от заобикалящия ни материален свят. Нещо повече, пълното съвпадение на философските теории с преките наблюдения уронвало тяхното достойнство, а противоречията между тях не смущавали никого. Трудно е да си представим, какви колосални усилия и какъв гигантски труд се изисквали от онези, които дръзвали да се противопоставят на вековните традиции, на официалния научен свят и на утвърдените философски догми.

Галилео Галилей – геният, в чиято изследователска дейност хармонично се съчетават трите метода на познанието – философски, математически и експериментален. Затова е напълно справедливо да се смята, че “Галилей е баща на съвременната физика и фактически, на съвременното природознание, изобщо” (А.Айнщайн)